Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2029

09. januar 2020

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af rammeområde 1.OF.16 i Kommuneplan 2017 - 2029, fra et område til offentlige formål, til et område til boligformål.

De ønskede fremtidige tiltag kan ikke realiseres inden for den kommuneplanramme og lokalplan, der gælder for området i dag. Derfor er der sket en ny planlægning i form af Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Tillægget kan ses på:
Kommuneplantillæg nr. 15 kan ses på og udskrives her eller fra http://kommuneplan2017.odder.dk/ under "Tillæg" eller på plandata.dk.

Offentlig høring
Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den fra den 12. september til den 7. november 2019.

Offentlig bekendtgørelse
Vedtagelsen af lokalplanen bekendtgøres offentligt den 10. januar 2020.

Retsvirkninger
Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig etablering af bebyggelse og anlæggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Hvis en ejendom er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det dog disse planer, der har direkte retsvirkning for ejendommen, uanset bestemmelserne i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Klagevejledning
Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i en afgørelse, der er truffet i henhold til lov om planlægning, kan du klage til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Sådan klager man
Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk. Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.