Lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg på luftfoto

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1151 for centerområde ved Odder Rådhus – Folkeparken

19. maj 2021

Lokalplan nr. 1151 skal muliggøre

  • Realisering af anlægsprojektet for Folkeparken

  • Mindre anvendelsesændringer i overensstemmelse med tidligere dispensation fra lokalplan nr.1119 for Tinghuset

  • Sikring og udvikling af bevaringsværdig bebyggelse i området i form af bevarende bestemmelser og mulighed for mindre tilbygninger 

  • Øvrig byfornyelse i tilknytning til Folkeparken i form af evt. tilbygninger eller nyopførelse af del af randbebyggelse mod Rosensgade i op til 3½ etage jf. kommuneplanrammen 

Planforslaget kan ses og udskrives her:

Forslag til lokalplan nr. 1151

 

8 ugers offentlig fremlæggelse

Planforslaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 20. maj 2021 til den 15. juli 2021.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

  • Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

 så de er modtaget på Rådhuset senest den 15. juli 2021.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag nr. 1151 træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening

Miljøscreeningen er foretaget i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020 § 8, stk. 2, nr. 2 og med udgangspunkt i et 0-alternativ, som er den anvendelse og bebyggelse, som er mulig ifølge den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 13 for karréen Nørregade – Rådhusgade – Odder Å i Odder by, lokalplan nr. 1119 for et område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, Odder, samt lokalplan nr. 1122 for et område til centerformål ved Rosensgade 10 i Odder.

På baggrund af udkastet til miljøscreeningen vurderes det, at forslag til lokalplan nr. 1151 kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, som ikke kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af miljøet.

Byrådet har derfor afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Byrådets afgørelse bekendtgøres offentligt med en klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.