Forslag til lokalplan nr. 1142 - Boligområde ved Snærildgård i Odder samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029

07. februar 2020

Planforslagene giver mulighed for:

• At der etableres tæt/lave og etageboliger.
• At vejadgang sker fra Snærildvej.
• At sikre udlæg til veje, stier og fælles lege- og opholdsarealer.

Her kan du se planforslagene

Planforslagene kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk.

8 ugers offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 1142 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2020. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, Kan du:

  •  Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  •  Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 4. april 2020.

Retsvirkninger

Forslag til lokalplan nr. 1142

For området omfattet af lokalplanforslag 1142 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 16.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25.10.2018 § 8 stk. 2 nr. 2. Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at det er vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dvs. den 7. marts 2020. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 8. februar 2020.