Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1146 - boligområde ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Odder Vest

18. maj 2020

 

Planforslaget giver mulighed for

  • At opføre nye tæt/lave- og etageboliger.
  • At sikre en grøn struktur i området

Her kan du se planforslaget

Planforslaget kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Planforslaget kan også ses direkte her

8 ugers offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 1146 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 19. maj til den 14. juli 2020. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 14. juli 2020.

Retsvirkninger

For området omfattet af forslag til lokalplan 1146 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrigt lokalplanens punkt 13.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af Planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25.10.2018 af §8 stk. 2 nr. 2). Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlig brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 19. maj 2020.