Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3038 – boligområde - Assedrup Bakke og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029

12. november 2020

Planforslagene giver mulighed for

  • At der kan opføres nye boliger i Assedrup.
  • At der udlægges et grønt fælles areal, der kan anvendes til kogræsserlav, regnvandsbassin osv.
  • At der kan etableres erhverv inden for miljøklasse 1-3.  

Her kan du se planforslagene

Planforslagene kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk. De kan også ses /udskrives her forslag til Lokalplan nr. 3038 og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029

8 ugers offentlig høring

Forslag til Lokalplan nr. 3038 og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 13. november 2020 til den 8. januar 2021. Høringsfristen forlænges til og med den 15.januar 2021 da alle ejere og lejere i henhold til Planlovens § 26 stk. 2 i første omgang ikke var gjort bekendt med offentliggørelsen. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Markvandring

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan nr. 3038 foretages der markvandring på stedet den 1. december 2020. Grundet corona restriktioner er forsamlinger begrænset til 10 personer, også udendørs. Markvandringen afholdes derfor ad to omgange. Første markvandring vil være fra kl. 14 - 14.45 og næste markvandring vil være fra kl. 14.55 – 15.40.

Der kan være 8 deltagere til hver markvandring, da Odder Kommune og udvikler møder med 2 personer. Der er tilmelding til markvandringen til plan@odder.dk senest den 29.11.2020. Vi giver en tilbagemelding på din tilmelding mandag den 30.11.2020. Naboer til projektområdet har førsteprioritet. Man anmodes desuden om kun at møde én person fra hver husstand. Mødested vil være uden for ejendommen Assedrupvej 3.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 15. januar 2021.

Retsvirkninger

Forslag til Lokalplan nr. 3038

For området omfattet af forslag til Lokalplan nr. 3038 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrigt lokalplanens punkt 13.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse alle ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25.6.2020 af §8 stk. 2 nr. 2). Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlig brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 13. november 2020.