Forudgående høring for kommuneplantillæg for stations- og erhvervsudvikling ved Rude Havvej

08. april 2019

Baggrund
Byrådet har, på møde i oktober 2018, vedtaget et idéoplæg til nyt stationsområde i forbindelse med Letbanestop ved Rude Havvej. Der er med idéoplægget forudsat, at arealet kan rumme Letbanens perronanlæg og de dertil tilknyttede faciliteter (kiosk, toiletbygning, pendler- og cykelparkering mv.), et rekreativt område omkring Bøgebjerg Bæk med LAR (lokal nedsivning af regnvand), samt erhvervsområde langs Rude Havvej. I områdets nordlige del planlægges for faciliteter til hhv. Letbanen og til den regionale busdrift.

De nye tiltag kan ikke realiseres inden for de kommuneplanrammer og lokalplaner, som gælder for området i dag. Der skal derfor ske en ny planlægning i form af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag.

Grundet ændringerne i kommuneplanen skal der i henhold til planloven afholdes en forudgående høring. Herefter skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-29. Tillægget skal, på et overordnet niveau, fastlægge den kommende anvendelse af området, samt beskrive bebyggelsesprocent, etageantal, højder mm. Tillægget danner udgangspunkt for den efterfølgende lokalplanlægning.

Planforhold
Det er et politisk ønske, at det nye stationsområde ved Rude Havvej skal være et knudepunkt i Odder for Letbanens brugere (fodgængere, cyklister og bilister). Hensigten er, at udviklingen af området skal bidrage til et attraktivt og funktionelt letbanestop, der understøtter mulighederne for pendling og rekreative aktiviteter i området.

Der skal være gode muligheder for af- og pålæsning (kys & kør), samt parkering af biler og cykler. Der planlægges for øvrige faciliteter relateret til Letbanens stoppested (f.eks. kiosk, toiletter mv.). Der bliver desuden lagt vægt på, at der etableres gode forbindelser til eksisterende cykel-, gang- og trampestier, samt muligheden for nye stiforbindelser til f.eks. Rude Efterskole og den kommende Norsmindesti.

Ud over den trafikale funktion er der fokus på grønne, rekreative områder, samt LAR, for at understøtte biodiversiteten.

Der udlægges et mindre areal til lettere erhverv i den sydlige del af området. Her må bygges i op til 3 etager, maks. 15 meter og med en bebyggelsesprocent på 40.

I den nordlige del af området er der udlagt areal henholdsvis til Letbanens funktioner (i form af sidespor, tog-garage, servicebygning, mandskabsfaciliteter mv.) og den regionale busdrift (i form af værksted, vaskehal, busparkering, personalebygning mv.). Her må bygges i op til 2 etager, maks. 8 meter (dog må tog-garage have en højde på op til 12 meter) og med en bebyggelsesprocent på 40.

Området er i dag omfattet af kommuneplanrammer 1.E.3, og del af 1.OF.1, 1.OF.1A samt 1.B.2. Grænsen på kommuneplanramme 1.E.3 ønskes udvidet sådan at den følger lokalplangrænsen for området, undtaget stiudlæg mod øst i kommuneplanramme 1.OF.1A. Ved ændring af kommuneplanramme 1.E.3 vil den øges fra ca. 43.000 m² til ca. 68.000 m².

Se kort her

2 ugers offentlig fremlæggelse
For at skabe mulighed for ny bebyggelse til stations- og erhvervsformål forudsættes, at der fastlægges en ændret kommuneplanramme for området som muliggør dette.

Derfor afholdes der en forudgående offentlig høring i 14 dage med henblik på at indkalde idéer og forslag efter planlovens § 23 c.

Idéer og forslag kan indsendes til og med mandag 23. april 2019 til:
• plan@odder.dk eller 
• Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Det videre forløb
Relevante høringssvar vil blive indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, og i den sammenhæng forelagt til politisk behandling. Planerne vil efterfølgende blive offentliggjort i overensstemmelse med planloven, hvor borgerne får mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, inden de vedtages endeligt.