Høring forud for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse

05. maj 2020

En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan.

Sommerhuset på Sondrupvej 100, 8350 Hundslund er omfattet af Kulturmiljø nr. 23 ”Fiskerlejet Sondrup Strand” i Kommuneplan 2017-2029. Af kommuneplanen fremgår: Bebyggelse udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse.

Nedrivning af bevarelsesværdige bygninger, der ikke via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5 (LBK nr. 219 af 06/03/2018).

Dette indebærer, at der forud for kommunens afgørelse vedrørende nedrivningen skal gennemføres en 4-6 uger lang offentlig høring herom på kommunens hjemmeside, og at relevante myndigheder og foreninger samt ejer af Stationsvej 4, 8300 Odder i den forbindelse skal orienteres direkte.


Høringsfrist

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen om nedrivning af bebyggelsen på Sondrupvej 100, 8350 Hundslund kan

• sendes pr. mail til plan@odder.dk 

Så de er modtaget på Rådhuset senest torsdag d. 4. juni 2020.


Afgørelse

Endelig afgørelse om nedrivning forventes truffet af Byrådet på møde d. 15. juni 2020.

Hvis nedrivningsansøgningen ikke imødekommes, skal der nedlægges et forbud i henhold til planlovens § 14, hvilket indebærer, at kommunen efterfølgende inden for et år skal udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

I begge tilfælde vil afgørelsen kunne påklages og vil derfor blive offentligt bekendtgjort sammen med den relevante klagevejledning.