Høring forud for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse

01. maj 2020

En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan.

Bovlstrup Købmandsgård på Stationsvej 4, 8300 Odder er omfattet af rammeområde 4.BL.1 i Kommuneplan 2017-2029 hvor der fremgår, at omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivning af bygninger udpejet med bevaringsværdi eller som del af et kulturmiljø, forelægges Byrådet. Bebyggelsen er omfattet af Kulturmiljø nr. 17 ”Landsbyen og stationsbyen Bovlstrup” og dermed udpejet som bevaringsværdig bebyggelse i kommuneplanen.

Nedrivning af bevarelsesværdige bygninger, der ikke via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5 (LBK nr. 219 af 06/03/2018).

Dette indebærer, at der forud for kommunens afgørelse vedrørende nedrivningen skal gennemføres en 4-6 uger lang offentlig høring herom på kommunens hjemmeside, og at relevante myndigheder og foreninger samt ejer af Stationsvej 4, 8300 Odder i den forbindelse skal orienteres direkte.


Høringsfrist
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen om nedrivning af bebyggelsen på Stationsvej 4, 8300 Odder kan

• sendes pr. mail til plan@odder.dk

Så de er modtaget på Rådhuset senest tirsdag d. 2. juni 2020.


Afgørelse
Endelig afgørelse om nedrivning forventes truffet af Byrådet på møde d. 15. juni 2020.

Hvis nedrivningsansøgningen ikke imødekommes, skal der nedlægges et forbud i henhold til planlovens § 14, hvilket indebærer, at kommunen efterfølgende inden for et år skal udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

I begge tilfælde vil afgørelsen kunne påklages og vil derfor blive offentligt bekendtgjort sammen med den relevante klagevejledning.