Lokalplanområdets afgrænsning vist på baggrund af luftfoto

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1145

12. marts 2020

Planlægningen skal muliggøre etablering af ny etagebebyggelse på ejendommene Nørregade 18-20, som forudsættes at rumme ca.1.400 m2 erhvervsareal i stueplan og ca. 54 2-4 værelses lejligheder på 1. – 6. etageplan.

Planerne kan ses og udskrives her:

Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplan nr. 1145

 

Offentlig bekendtgørelse

Byrådets endelige vedtagelse af planerne er offentligt bekendtgjort den 12. marts 2020. 

Retsvirkninger

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort vedtagelsen på kommunens hjemmeside www.odder.dk, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område.

Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

 

Klagemulighed

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.