Område omfattet af forslag til lokalplan nr. 3034 vist med hvid streg på baggrund af luftfoto

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3034 og kommuneplantillæg nr. 9

06. oktober 2020

Planlægningen skal muliggøre områdets anvendelse til sommerhuse og / eller en bredere vifte af erhverv og aktiviteter tilknyttet ferie- og fritidslivet i nærområdet.

 

8 ugers offentlig fremlæggelse

Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 7. oktober til den 2. december 2020:

 

Forslag til lokalplan nr. 3034

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9

 

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

så de er modtaget på Rådhuset senest den 3. december 2020.

 

Retsvirkninger

For området omfattet forslag til lokalplan nr. 3034 træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft.

Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

Miljøscreening

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020), § 8, stk. 2, nr. 2 er der gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Ved begrebet miljø forstås bæredygtighed, den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. 

Miljøscreeningen er udarbejdet med udgangspunkt i et 0-alternativ, som er den anvendelse og bebyggelse, som er mulig ifølge den hidtil gældende lokalplan nr. 3031. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at planforslagene kun muliggør ganske ubetydelige ændringer af mulighederne inden for et mindre område, og at disse ændringer ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Byrådet har derfor afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Byrådets afgørelse bekendtgøres offentligt meden klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

 

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

 

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. 

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.