Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 1149 – bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde

12. november 2020

Planforslaget giver mulighed for

  • At der kan opføres nye tæt/lave og etageboliger.
  • At etageboligerne kan opføres med 3 og 4 etager.  
  • At der kan opføres en institution.

Her kan du se planforslaget

Planforslaget kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk. Det kan også ses /printes fra nedenstående link forslag til Lokalplan nr. 1149

8 ugers offentlig høring

Forslag til Lokalplan nr. 1149 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 13. november 2020 til den 8. januar 2021. Høringsfristen forlænges til og med den 27. januar 2021, da elle ejere og lejere i henhold til Planlovens § 26 stk. 2 i første omgang ikke var gjort bekendt med offentliggørelsen af ovennævnte plan. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 27. januar 2021.

Retsvirkninger

For området omfattet af forslag til Lokalplan nr. 1149 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrigt lokalplanens punkt 13.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25.6.2020 af §8 stk. 2 nr. 2). Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlig brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 13. november 2020.