Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033

29. juni 2021

Hele kommuneplanen er revideret, men der er særligt sket ændringer inden for følgende emner:

Nye mål for udvikling:

 • Odder bymidte, herunder etablering af Folkeparken
 • Kattegatforbindelse

Nye retningslinjer og udpegninger for:

 • Områder til solenergianlæg
 • Område til større sammenhængende landskaber
 • Områder til bæredygtig jordhåndtering
 • Urørt skov og veterantræer
 • Forebyggelse af erosion
 • Produktionsvirksomheder

Revision af følgende retningslinjer og udpegninger: 

 • Byvækst, ny byudvikling i Odder, Saksild, Hou, Ørting og Hundslund
 • Grønt Danmarkskort
 • Byggeri på landet (herunder revision af landsbyafgrænsningen)
 • Bevaringsværdige landskaber på baggrund af landskabskaraktermetoden.
 • Klimatilpasning
 • Virksomheder og miljø (tidligere boliger og erhverv)
 • Skovrejsning 
 • Værdifulde kulturmiljøer (der udtages 4 kulturmiljøer og indsættes 2 nye
 • Sommerhuse (revidere i henhold til Bekendtgørelse om Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.)
 • Vindmøller (1 område udtages)
 • Detailhandel

Ændringer af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning: 

 • 3 Solenergiområder
 • 2 områder til bæredygtig jordhåndtering
 • Nye bolig - og erhvervsområder 
 • Nye rekreative områder. 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, miljøvurderes. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et bredt defineret miljøbegreb, og det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033. Du kan se miljøvurderingen her

Her kan du se kommuneplanforslag og miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurdering kan ses her eller digitalt via dette link https://kommuneplan2021.odder.dk/ eller på www.plandata.dk.

Høringsperiode

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 fremlægges i 11 ugers offentlig høring fra den 30. juni til den 15. september 2021. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du synspunkter eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget, kan du

 • sende dem på mail til plan@odder.dk, eller
 • aflevere eller sende dem til Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder,

så de er modtaget på rådhuset senest den 15. september 2021.

Offentlige arrangementer i høringsperioden

Borgermøde i Hundslund Hallen den 25. august 2021, kl. 19-21

På dette borgermøde vil der være fokus på klima, bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber og solenergianlæg. Odder Kommune har fået udarbejdet en analyse af landskabet efter landskabskaraktermetoden. Du kan se en sammenfattende udgave af landskabsanalysen her

Hvis du har andre konkrete emner/spørgsmål du ønsker uddybet på borgermødet, kan du indsende dit ønske til plan@odder.dk. Der vil efter gennemgang af ovenstående emner være tid til spørgsmål og debat. Vel mødt den 25. august 2021, kl. 19-21 i Hundslundhallen på Torupvej 39, 8350 Hundslund.

Borgermøde i Centralhotellet i Odder by den 1. september 2021, kl. 19-21

På dette borgermøde vil der være fokus på byudvikling, “Grønt Danmarkskort” og urørt skov og veterantræer.

Hvis du har andre konkrete emner/spørgsmål du ønsker uddybet på borgermødet kan du indsende dit ønske til plan@odder.dk. Der vil efter gennemgang af ovenstående emner være tid til spørgsmål og debat. Vel mødt den 1. september 2021, kl. 19-21 på Centralhotellet, Rosensgade 18, 8300 Odder.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i debatten om visioner og planer for kommunens udvikling og fremtid.

Med venlig hilsen

Odder Byråd