Forslag til lokalplan nr. 1153 for bofællesskabet Kløverbakken ved Bendixminde.

24. juni 2021

Byrådet har på møde den 21. juni 2021 godkendt at Forslag til Lokalplan nr. 1153 - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 24. juni 2021 til den 19. august 2021. Forvaltningen har besluttet at forlænge høringsperioden med yderligere 3 uger, så planen er i høring til den 21. september 2021. 

 

Planforslaget giver mulighed for:

  • At opføre et nyt boligområde inden for delområde 3 af lokalplan 1134.

  • At muliggøre åben/lav og tæt/lav i form af fritstående huse og dobbelthuse i op til 2 etager.

 

Her kan du se planforslaget

Forslag til lokalplan nr. 1153

Planforslaget kan også ses og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk 

 

8 ugers offentlig høring + forlænget høringsperiode på 3 uger

Forslag til lokalplan nr. 1153 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 24. juni til den 19. august 2021. Forvaltningen har besluttet at forlænge høringsperioden med yderligere 3 uger, så planen er i høring i perioden 31. august 2021 til den 21. september 2021. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til den.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 21. september 2021.

Retsvirkninger

Forslag til lokalplan nr. 1153
For området omfattet af lokalplanforslag 1153 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 15.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 8, stk. 2, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 19. maj 2021.