Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5040 og tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-29

12. november 2020

Planforslagene giver mulighed for:

• at området anvendes til centerformål, boligformål og erhverv,
• at boligbebyggelsen opføres som en gavlbebyggelse, der tilpasses områdets maritime udtryk,
• at der etableres en promenade langs havnekajen med offentlig adgang,
• at hele bebyggelsen klimasikres og placeres i et landskab, der skal fungere som overgang mellem ny bebyggelse og de omkringliggende arealer.
• at sikre offentlig adgang gennem lokalplanområdet.

8 ugers offentlig fremlæggelse
Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra d. 13. november til og med d. 8. januar 2021.

Planforslaget kan desuden ses / printes fra nedenstående link:
Forslag til lokalplan nr. 5040
Forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-29

Din mulighed
Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:
Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder
så de er modtaget på Rådhuset senest den 8. januar 2021.

Retsvirkninger
For området omfattet forslag til lokalplan nr. 5040 træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft.
Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020), § 8, stk. 2, nr. 1 samt § 8, stk. 2, nr. 2 er der gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ved begrebet miljø forstås bæredygtighed, den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.
På baggrund af miljøscreeningen af lokalplan nr. 5040 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029 er der i dette tilfælde truffet en afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af denne planlægning, da der ikke på forhånd kan udelukkes at der kan forekomme en påvirkning af miljøet eller, at denne kan være væsentlig. COWI har derfor udarbejdet en miljørapport (MV), så den indholdsmæssigt opfylder de krav til indhold, som er defineret i miljøvurderingsloven. På baggrund af afgrænsningsnotat er følgende områder er vurderet: Landskab og visuelle forhold, støj, trafik, klima og vand samt jordforurening.
Miljørapporten er optaget som bilag til lokalplanen og kommuneplantillægget.
Byrådet har vedtaget, at miljøvurderingen offentlig bekendtgøres med klagevejledning samtidig med planforslagene og fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man
Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk
Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.
Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.