Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1139 for et trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029

02. juli 2019

Hvis planforslagene vedtages endeligt, vil det betyde, at:

  • Der kan etableres et nyt stationsområde i forbindelse med Letbanestop ved Rude Havvej med lettere erhverv i Miljøklasse 1-3.
  • Der er udlagt areal til kort- og langtidsparkering for både biler og cykler.
  • Der er udlagt areal til rekreative formål og natur med regnvandshåndtering.
  • Der sikres god adgang til lokalplanens områder for bilister, cyklister og gående.
  • Kommuneplanramme 1.E.3 udvides sådan at den følger lokalplanens afgrænsning, undtaget stiudlæg mod øst, og giver mulighed for at bygge i op til 3 etager.

Her kan du se planforslagene

Planforslagene kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk.

Planforslagene kan også ses direkte her:

8 ugers offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 1139 og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 3. juli – 28. august. 2019. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Din mulighed

 Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 28. august 2019.  

Retsvirkninger

Forslag til lokalplan nr. 1139

For området omfattet af lokalplanforslag 1139 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 14.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1139 er screenet efter miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 nr. 1. Odder Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Der er derfor udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).