Området omfattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 er herover vist med hvid streg på baggrund af luftfoto

Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010

06. oktober 2020

Planlægningen skal muliggøre opførelse af ca. 1.200 m2 tidssvarende ny skolebebyggelse, som forudsættes opført i 1 til 2 etager med træbeklædning og med flade tage og som placeres ud mod Villavej på vejens vestside.

Den endeligt vedtagne plan kan hentes her:

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole

 

Offentlig høring og indkomne bemærkninger

Et forslag til den nu vedtagne plan har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 17. juni til den 12. august 2020, hvilket har været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 bemærkninger til planforslaget.

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til at ændre indholdet af planen inden byrådets endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole.

Grundlaget for byrådsbeslutningen og behandlingen af de indkomne høringssvar kan ses på: 

Byrådsreferat af 5. oktober 2020

 

Offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen

Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole bekendtgøres offentligt på kommunens hjemmeside og pladata.dk den 7. oktober 2020 sammen med en klagevejledning.

 

 

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

 

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.