Lokalplanens område er angivet med hvid priksignatur og området omfattet af kommuneplantillæg nr. 9 er angivet med rød streg på baggrund af et luftfoto.

Høring af forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 3034

29. november 2018

Lokalplanens område er herover angivet med hvid priksignatur og området omfattet af kommuneplantillæg nr. 9 er angivet med rød streg på baggrund af et luftfoto af området.

Planlægningen skal muliggøre etablering af hostel eller lignende faciliteter eller serviceerhverv tilknyttet ferie og fritidsformål på nogle enkelte ejendomme inden for sommerhusområdet ved Saksild Strand, som aldrig tidligere har været anvendt eller planlagt til sommerhusbebyggelse.

Planforslagene kan ses og udskrives her:

Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr. 3034

8 ugers offentlig fremlæggelse

Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 30. november 2018 til den 25. januar 2019. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 26. januar 2019.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag nr. 3034 træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening

Planforslagene er miljøscreenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) § 8, stk. 2, nr. 2.

Byrådet har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, da de kun omfatter et mindre område og ikke vurderes at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Byrådets afgørelse offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.