Offentliggørelse af ansøgning om kystbeskyttelse af søkabel ved Rude Strand

21. december 2018

Inden det ansøgte kan bringes til udførelse skal Odder Kommune meddele tilladelse efter Kystbeskyttelseslovens §3 stk.1. Vi skal desuden vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). Og endelig skal vi afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Her kan du se ansøgningsmaterialet

Har du kommentarer til ansøgningsmaterialet bedes det fremsendt til mail: miljoe@odder.dk senest 25. januar 2019

Har du spørgsmål bedes du kontakte sagsbehandler Lene Andersen på tlf. 3084 3498 eller mail: lene.andersen@odder.dk