Husdyrbruget, Maderiisvej 120, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

01. august 2019

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Maderiisvej 120, 8300 Odder. Der søges om en fleksibel godkendelse i de eksisterende stalde, således der frit kan sættes slagtesvin, smågrise eller kombinationer heraf ind i stalden. I forbindelse med tilladelsen vil der ikke blive opført nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses her.

Klagefrist: den 29. august 2019