Husdyrbruget, Favrgaardsvej 30, 8300 Odder - §16b-miljøtilladelse

11. januar 2019

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om §16b-miljøtilladelse af husdyrbruget på Favrgaardsvej 30, 8300 Odder. Tilladelsen medfører mulighed for en mere fleksibel svineproduktion i ejendommens bygninger, hvor der fremover kan skiftes mellem drægtige søer, polte, slagtesvin og smågrise. Husdyrbrugets produktionsareal udvides ikke, og der etableres ikke nye driftsbygninger eller gødningsopbevaringsanlæg.

Det anmeldte vurderes, at opfylde betingelser i bekendtgørelsen, og kan derfor bringes til udførelse.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 85 -87.


Miljøtilladelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrsatsen i 2017 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-portalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Klagen skal være indsendt til klageportalen senest den 8.februar 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).
Eventuel klage har ikke opsættende virkning, dvs. tilladelsen må udnyttes fra datoen for meddelelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at en klage har opsættende virkning på udnyttelsen. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden klagefristens udløb, eller mens en evt. klage behandles, sker det således på eget ansvar.
Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.