Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget Favrgaardsvej 265, 8300 Odder

01. juli 2020

Ansøger ønsker fremadrettet en større fleksibilitet i sammensætningen af dyreholdet, som godkendelse af produktionsareal efter gældende regler giver mulighed for, fremfor nuværende miljøgodkendelse til specifik antal dyr og dyretyper. Husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse fra 2010 omfatter en produktion på: 450 årskøer, 125 årsopdræt (0-6 mdr.), 185 årsopdræt (6-27 mdr.), 225 slagtekalve (0-6 mdr.) og 2 heste (500-700 kg). Desuden ønskes produktionsarealet udvidet i ”den nye stald” med 1.050 m2, således husdyrbrugets samlede produktionsareal bliver på i alt 6.956 m2. Udvidelsen sker indenfor eksisterende staldanlæg, dvs. der opføres ikke nye staldbygninger.

Der ønskes etableret et nyt plansiloanlæg ved de eksisterende plansiloer, en ny kornsilo ved det ældre staldanlæg, en ny møddingsplads ved den ”nye” kostald samt teltoverdækning på gyllebeholderen ved den ”nye” kostald og den største af gyllebeholderne ved det ældre staldanlæg. Der søges desuden om tilladelse til udsprinkling af vand fra ensilagepladserne på arealet øst for Horsensvej. Gyllen fra den ”nye” kostald ønskes fortsat forsuret.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når det foreligger.
Skriftlig henvendelse til: Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 2, 8300 Odder, eller på mail til: miljoe@odder.dk senest den 5. august 2020.

Når kommunen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse vil udkastet blive sendt til ansøger, ansøgers naboer og andre berørte, samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom, hvorefter der vil være 30 dage til at indsende kommentarer og bemærkninger.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.