Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen Kongshusvej 68, 8300 Odder

24. marts 2020

Ansøger ønsker, at svineproduktionen godkendes efter de gældende regler med den fleksibilitet det giver. Efter de gældende regler godkendes et produktionsareal, hvor man efter tidligere lovgivning fik miljøgodkendelse til et antal dyr indenfor et bestemt vægtinterval.
Husdyrbruget har en gældende miljøgodkendelse til produktion af smågrise og slagtesvin. Der etableres ikke nye stalde, eller produktionsarealer, og der ændres ikke på dyretyper eller gulvtyper. Der etableres ikke nye gødningsopbevaringsanlæg.

Ansøgningen vil blive vurderet og behandlet efter de gældende regler i Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når det foreligger.
Skriftlig henvendelse til: Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på mail: miljoe@odder.dk senest den 7. april 2020

Når kommunen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse vil udkastet blive sendt til ansøger, ansøgers naboer og andre berørte, samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom, hvorefter der vil være 30 dage til at indsende kommentarer og bemærkninger.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.