Ansøgning om §16a- miljøgodkendelse af husdyrbruget Rørthvej 185, 8300 Odder

03. maj 2021

Ansøger ønsker, at få de eksisterende produktionsarealer godkendt efter de nyere miljøregler med den fleksibilitet det giver i driften. Der etableres ikke nye staldbygninger eller gødningsopbevaringsanlæg.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når det foreligger.
Skriftlig henvendelse til: Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 2, 8300 Odder, eller på mail til: miljoe@odder.dk senest den 17.maj 2021

Når kommunen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse vil udkastet blive sendt til ansøger, ansøgers naboer og andre berørte, samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom, hvorefter der vil være 30 dage til at indsende kommentarer og bemærkninger.
Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.