Husdyrbruget Alrøvej 97 - revurdering af miljøgodkendelse

06. maj 2019

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), således at bekendtgørelsens krav til ammoniakreduktion fra produktionsanlægget, og deposition af kvælstof på følsomme naturområder overholdes.

Enhver har ret til læse og kommentere sagens akter frem til 27.maj 2019 (3 ugers frist).
Indenfor fristen kan enhver desuden anmode om at få fremsendt udkast til afgørelse - når dette foreligger, og har derefter ret at kommentere på udkastet indenfor en frist på 3 uger fra modtagelse af udkastet.

Kommentarer og spørgsmål skal rettes til Odder Kommune,Team Miljø på e-mail: miljoe@odder.dk