Husdyrbruget, Rude Havvej 55, 8300 Odder: §16a-miljøgodkendelse

31. oktober 2019

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Rude Havvej 55, 8300 Odder. Der søges om en mindre udvidelse af produktionsarealet ved opstilling af 2 klimacontainer, samt inddragelse af et gangareal – i alt 78 m2. Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses her.

Klagefrist: den 28. november 2019