Landzonetilladelse - ændret anvendelse til helårsbolig - Kanalhuset

17. juli 2020

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finer et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 14. august 2020. Tilladelsen kan ses her.