Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

31. oktober 2018

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 28. november 2018 sendes til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Tilladelsen og ansøgningsmaterialet kan ses her.