Landzonetilladelse til kursusejendom/ændret anvendelse.

04. december 2018

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 1. januar 2019 sendes til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Tilladelsen kan ses her