Landzonetilladelse til opførelse af garage

25. januar 2019

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 22. februar 2019 sendes til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Tilladelsen kan ses her