Landzonetilladelse til 2 shelters

25. februar 2019

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 25. marts 2019 sendes til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af: www.naevneneshus.dk/start-din-klage. Under området Teknik og Miljø vælges Planklagenævnet.

Tilladelsen kan ses her