Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamilieshus

27. august 2019

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til planklagenævnet. Klager skal inden d. 24. september 2019 sendes til Planklageklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Tilladelsen kan ses her