Landzonetilladelse til opførelse af 6 stk. campinghytter

26. september 2019

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finer et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 24. oktober 2019. Tilladelsen kan ses her.