Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1149

02. juli 2021

Efter afgørelsen reduceres skovbyggelinjen helt inden for lokalplanområde 1149.

Reduceringen sker efter endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1149 og efter § 69 stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan ses her. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke på klages til miljøministeren eller anden administrativ myndighed. Jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. Frist for evt. søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.