Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

29. januar 2021

Odder Kommune har meddelt efterfølgende dispensation til at plante hjemmehørende træarter i beskyttet mose efter § 65, stk. 2, jf. § 3, i naturbeskyttelsesloven på matr.nr. 14 a Saksild By, Saksild

Se afgørelsen

Klagevejledning
Afgørelsen på dispensationsansøgningen kan påklages efter nedenstående retningslinjer. 


Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:


 adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren)

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører

 offentlige myndigheder;

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen;

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttet af natur

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø;

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.


Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. 


Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen for denne afgørelse er den 26. februar 2021.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside.