Dispensation til opførelse af udestue indenfor åbeskyttelseslinjen, matr. 25eq Odder By, Odder

08. september 2020

Odder Kommune har meddelt dispensation til opførelse af udestue på matr. 25eq Odder By, Odder.

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 10, § 65, stk. 1,

Se dispensationen

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside tirsdag den 8.
september 2020 og 4 uger frem.

Klagemuligheder
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Følgende er klageberettigede:
1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.


Afgørelsen er offentliggjort den 8. september 2020 og 4 uger frem.
og klagefristen udløber 4 uger herefter dvs. den 6. oktober 2020.
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen
inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Borgere betaler et gebyr på kr. 900 for klage, foreninger og organisationer
betaler et gebyr på kr. 1800. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer,
herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.