Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1134 - Bendixminde

21. januar 2019

Efter afgørelsen reduceres skovbyggelinjen til den viste linje på vedhæftede kort. Reduceringen sker efter endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1134 og efter § 69 stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan ses her. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke på klages til miljøministeren eller anden administrativ myndighed. Jf. § 45 i bekendtgørelse nr. 1577 af 14. december 2017 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. Frist for evt. søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.