Efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af vandhul

28. maj 2021

Odder Kommune har meddelet efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af vandhul på matr. nr. 2b Amstrup By, Falling tilhørende Alrøvej 105 B, Amstrup, 8300 Odder.

se afgørelsen

Klagevejledning


I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Følgende er klageberettigede:
1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Fristen for denne afgørelse er således
den 25. juni.2021.


Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Borgere betaler et gebyr på kr. 900 for klage, foreninger og organisationer betaler et gebyr på kr. 1800. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.