Dispensation fra skovbyggelinjen, Bøgevej 8, 8300 Odder

08. august 2019

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 17, skovbyggelinjen, til opførsel af enfamiliehus med evt. tillhørende småbygninger på adressen Bøgevej 8, 8300 Odder, matr. nr. 30 bæ, Odder By, Odder. 

 Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 17 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra modtagelsen af afgørelsen.

Se afgørelsen 

Klagevejledning
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Følgende er klageberettigede:
1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klage-fristen til den følgende hverdag. Fristen for denne afgørelse er således den 5.9.2019.


Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, som videresender an-modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Borgere betaler et gebyr på kr. 900 for klage, foreninger og organisationer betaler et gebyr på kr. 1800. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.