Statusmeddelelse og afslag på ansøgning om dispensation til anlæg af græsbaner til fodboldgolf

01. oktober 2018

Odder Kommune har meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra naturbekyttelseslovens § 3 til at anlægge græsbaner til fodboldgolf på del af matr.nr.24c, 24g og 76g Randlev By, Randlev .

Afgørelsen er truffet iht. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2

Se afgørelsen

Klagevejledning
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1 kan kommunens afgørelser efter lovens § 65, stk. 2 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Klageberettigede er: ansøgeren, ejeren af den pågældende ejendom, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klage-fristen til den følgende hverdag. Fristen for denne afgørelse er således den 29.10.2018.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Borgere betaler et gebyr på kr. 900 for klage, foreninger og organisationer betaler et gebyr på kr. 1800. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.Denne afgørelse kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.