Arealerne er vist med grøn, blå og gul på vedlagte luftfoto.

Nedlæggelse af offentlige vejarealer ved parkeringsplads Bag Løvbjerg

31. august 2021

Byrådet har efterfølgende den 30. august 2021 behandlet sagen og har besluttet at nedlægge følgende offentlige vejarealer:

En del af litra (7000) ”dæ”, hele litra (7000) ”ee” og offentlig sti på matr. nr. 27br Odder by, Odder. Ved matr. nr. 27br Odder by, Odder vil der blive opretholdt en åben forbindelse mellem stien til Saloparken og parkeringspladsen.
Odder kommune vil, som ejer af arealerne, lade disse indgå i den fremtidige parkeringsplads bag Løvbjerg.

Arealerne er vist med grøn, blå og gul på ovenstående luftfoto.

Begrundelse for nedlægningen

I forbindelse med etablering af en Folkepark på parkeringsareal ved rådhuset, nedlægges en stor del af parkeringspladserne omkring rådhuset.

Kvickly ønsker at optimere den eksisterende parkeringsplads bag Løvbjerg, på matr. nr. 27bn Odder by, Odder sammen med Løvbjerg. I den forbindelse ønsker Odder Kommune at købe sig ret til parkering, som erstatning for parkeringsarealet der nedlægges ved rådhuset. Ved en nedlægning af ovenstående vejarealer vil parkeringspladsen både kunne udvides og optimeres.

Klagevejledning

Du kan klages over denne afgørelse, jf. Vejlovens § 132.

Klage indsendes skriftlig til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden den 29. september 2021.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.