Oversigtskort over nedlæggelse af offentligt vejareal ved parkeringspladsen bag Aldi i Odder.

Nedlæggelse af vejareal

05. oktober 2021

Høringsfristen forud for nedlæggelse af offentligt vejareal ved parkeringspladsen bag Aldi i Odder udløb den 20. juli 2021.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med høringen.

Byrådet har efterfølgende den 4. oktober 2021 behandlet sagen, og har besluttet at nedlægge følgende offentlig vejareal:

Del af matr. nr. 7000be, i alt 1920 m2 - er vist med blå på ovenstående luftfoto. Se også pdf-udgave af kortet.

Odder Kommune vil sælge hele arealet til ejere af matr. nr. 31ay, Odder by, Odder. Arealet skal efterfølgende opretholdes som en offentlig tilgængelig parkeringsplads, hvilket bliver sikret ved en tinglyst deklaration på arealet.

Begrundelse for nedlægningen

Aldi ønsker at nedrive den eksisterende Aldi-butik på matr. nr. 31ay Odder by Odder, og efterfølgende opføre en ny og større butik med tilhørende parkeringsareal. Dette er ikke muligt inden for skelgrænserne af matr. nr. 31ay Odder by, Odder, og derfor skal der erhverves jord til etablering af parkeringspladser. Ved at erhverve del af matr. nr. 7000be Odder by, Odder kan projektet realiseres.

Klagevejledning

Du kan klages over denne afgørelse, jf. Vejlovens § 132.

Klage indsendes skriftlig til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.