Offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte

17. december 2019

Strategien indeholder følgende anbefalinger til parkeringsløsninger i forbindelse med byfornyelseprojekter i Odder bymidte i prioriteret rækkefølge: 

  1. At udarbejde en skilteplan, forbedre skiltning af parkeringsmulighederne i Odder bymidte samt afvikle kampagner, der understøtter nye trafikvaner og den gode historie i forbindelse med byudviklingen 

  1. At vurdere nuværende placering af handicapparkeringspladser i dialog med interessenter 

  1. At samarbejde med private aktører om bedre udnyttelse af centrale parkeringspladser og evt. asfaltere grusparkeringspladsen ved Odder station, så den bliver et mere attraktivt alternativ 

  1. At der kan ansættes parkeringsvagter i en kortere periode, hvis parkeringssituationen mod forventning er uhensigtsmæssig efter tilvænningsperioden

Det foreslås desuden, at Odder Kommune skal udarbejde retningslinjer for medarbejderparkering i bymidten, samt at der fastsættes en parkeringsnorm til brug ved byggesagsbehandling og lokalplanlægning.

Se forslag til parkeringsstrategien her

Se kort med antal p-pladser i Odder by her

Offentlig høring af parkeringsstrategien

Forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte fremlægges i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

Din mulighed

Har du bemærkninger til forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

  • Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder,

så de er modtaget på Rådhuset senest den 13. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at indsendte bemærkninger vil blive offentligt tilgængelige under den efterfølgende politiske behandling og ikke kan unddrages begæring om aktindsigt.

Miljøvurdering

Strategien er miljøscreenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), § 8, stk. 2, nr. 2. Byrådet har afgjort, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af forslag til parkeringsstrategien, da de anbefalede tiltag ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af følgende forhold:

  • De anbefalede handlinger i forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte forudsætter ikke en væsentligt større trafikal belastning, men derimod at flere bygæster benytter kollektiv trafik eller cyklisme

  • Kommende større anlægsprojekter for omlægning af parkering og trafik i bymidten forudsætter lokalplanlægning, hvorved de enkelte anlægsprojekter miljøscreenes på ny

Byrådets afgørelse offentliggøres den 18. december 2019 samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget bliver fremlagt i offentlig høring.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.