Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nuværende og planlagte kloakoplande omkring Rude Havvej til Rævs Å

09. november 2021

Der meddeles hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra følgende eksisterende kloakoplande: A13, A32, A33, A37 og A50, samt følgende endnu ikke udbyggede kloakoplande: A65 og A68.

Udledningen sker gennem et nyt bassinanlæg, som placeres i lokalplansområde D2 jf. lokalplan 1136, umiddelbart øst for Rude Havvej.

Udledningen sker til terræn i ådalen omkring Rævs Å umiddelbart øst for bassinanlægget.

Udledningstilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

 

Se tilladelsen

Bilag

Se Afgørelse om ikke VVM-pligt

Se Dispensation fra Å-beskyttelseslinjen

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Der klages digitalt via Klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune via Klageportalen.

Der er et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Odder Kommune. Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre klager forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet; mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan se betingelserne på klagenævnets hjemmeside.

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.