Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand fra matr. nr. 10ar Odder By, Odder beliggende Skovdalsvej 25, 8300 Odder

22. november 2021

Odder Kommune har den 6. oktober 2021 modtaget ansøgning om afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets kloakledning. Odder kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets kloakledning på matr. nr. 10ar Odder By, Odder.

Tilladelse til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets kloak gives medfør § 28 i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 samt Spildevandsbekendtgørelsen kapitel 6 under nedenstående vilkår.

Se tilladelsen

Bilag

Se Situationsplan

Klagevejledning

Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen om udledningstilladelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Klagefrist for tilslutningstilladelsen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Evt. klage sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller i forbindelse med klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Odder Kommune gør opmærksom på at der i medfør af offentlighedslovens gælder aktindsigt i sagen.