Område omfattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 vist med hvid streg på baggrund af luftfoto

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole

16. juni 2020

Planlægningen skal muliggøre opførelse af ca. 1.200 m2 tidssvarende ny skolebebyggelse, som forudsættes opført i 1 - 2 etager med træbeklædning og med flade tage og som placeres ud mod Villavej på vejens vestside.

8 ugers offentlig fremlæggelse
Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 17. juni til den 12. august 2020.

Se planforslaget her

Din mulighed
Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:
• Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
• Aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhus-gade 3, 8300 Odder
så de er modtaget på Rådhuset senest den 13. august 2020.

Retsvirkninger
For området omfattet forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft.
Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), § 8, stk. 2, nr. 2 er der gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved begrebet miljø forstås bæredygtighed, den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, kli-matiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Miljøscreeningen er udarbejdet med udgangspunkt i et 0-alternativ, som er den anvendelse og bebyggelse, som er mulig ifølge den hidtil gældende lo-kalplan nr. 5010. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlæg-ning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 kun muliggør ganske ubetydelige ændringer af mulighederne inden for et mindre område, og på ejendomme, som allerede anvendes til efterskole, og at disse ændringer ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Byrådet har derfor afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Byrådets afgørelse bekendtgøres offentligt med en klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.


Sådan klager man
Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.


Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.