Stampmølle Bæk

08. februar 2019

Der gives tilladelse efter § 47 i vandløbsloven samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., til etablering af kombineret cykle-/gangbro over Stampmølle Bæk i forbindelse med, at området ’Bendixminde’ udlægges til beboelsesområde.

Oversigtskort over broens placering og udformning fremgår af afgørelsen, som kan læses her.