Tidsbegrænset udledningstilladelse af vand fra prøvepumpning ved ny boring på matr. 2e Amstrup By, Falling til Åkær Å for Gylling Vandværk

08. juni 2021

Gylling Vandværk har fået tidsbegrænset udledningstilladelse af vand fra prøvepumpning fra ny boring. Ny boring etableres på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling, 8300 Odder.

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens (lov nr. 1218 af 25.11.2019) kapitel 11 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunens afgørelser kan påklages af:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klagefristen er 6. juli 2021


Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene senest inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .