Krydsning af Sanderbæk

29. maj 2019

I medfør af vandløbslovens1 § 47 samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering

og -restaurering m.v.2 meddeles hermed godkendelse til at krydse

Tilløb til Sanderbæk ved Fredhave og Sander Bæk, nord for Bondesvadvej

med 60 kV jordkabelanlæg og teknisk fiberkabel ved styret underboring.

Afgørelsen kan læses her.