Etablering af en cykel- og gangbro over Stampemølle Bæk ved Odder Vest er ikke VVM-pligtig

15. november 2018

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om rydning af skov og etablering af en kombineret cykel/gangbro over Stampemølle Bæk ved Odder Vest. Ved etablering af cykel/gang broen skabes en god og sikker stiadgang mellem et nyt boligområde nordvest for broen og Odder By, hvor der findes offentlige transportmuligheder, skoler, institutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder. Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, e-mail: miljoe@odder.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være modtaget senest den 13. december 2018.

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.