Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

17. juni 2019

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den 15.1.2019, da den tidligere VVM-tilladelse udløb den 12.2.2019.

 Den fornyede tilladelse meddeles i henhold til § 25, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 – Bekendtgørelse af lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. Planlovens § 56. 

Den fornyede VVM tilladelse kan ses her

Klagevejledning

Efter Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3 kan VVM-tilladelsen påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet uanset hvad, der begrunder klagen. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og kan ændre den påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Hvem kan klage

  • Miljøministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 900.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på plan@odder.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.